Sandy Bear

Bereavement Practitioner and Assistant Bereavement Practitioner vacancies

Swyddi am Ymarferydd Profedigaeth ac Ymarferwyr Profedigaeth Cynorthwyol

Mae Sandy Bear yn bodoli i ddarparu profedigaeth a chymorth cyn profedigaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym yn gweithio drwy gymorth dros y ffôn ac yn berson a gyda grwpiau cymorth 1:1 y teulu a’r grwpiau cyfoedion lle bo hynny’n briodol ac mae cyllid yn caniatáu.

Ar ôl 6 blynedd fel elusen sy’n cefnogi’r Sir Benfro, rydym wedi arwain prosiectau peilot llwyddiannus yng Ngheredigion a Sir Gaerfyrddin ac yn paratoi i gyflawni ein cenhadaeth y dylai pob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru, allu cael gafael ar y gefnogaeth gywir, ar yr adeg gywir.

Mae ein cyllid yn deillio o gymysgedd o grantiau a chomisiynau statudol a gwirfoddol, cefnogaeth gorfforaethol, a llawer iawn o arian sydd yn ei godi yn y gymuned ac wrth bobl unigol.

Mae Ymarferwyr Profedigaeth ac ymarferwyr Cynorthwyol yn darparu’r strwythur sy’n galluogi ein gwasanaethau i weithredu ac i gefnogi ein tîm anhygoel o wirfoddolwyr sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda’n teuluoedd mewn gwahanol leoliadau.

Oherwydd y galw ac i gefnogi gwaith a gomisiynwyd, rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb ar gyfer ymarferydd profedigaeth a rôl ymarferydd cynorthwyol yn ein tîm. Rhaid i o leiaf un o’r swyddi hyn fod yn ddwyieithog oherwydd y buddiolwyr rydym yn eu cefnogi, er y byddai lefel sylfaenol o Gymraeg llafar ac ysgrifenedig yn fanteisiol i’r ddwy swydd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Dawn neu Lee i drefnu trafodaeth anffurfiol. dawn@sandybear.co.uk neu ceo@sandybear.co.uk

Neu i gyflwyno datganiad o ddiddordeb, anfonwch eich CV a’ch llythyr ategol byr at ceo@sandybear.co.uk  Dyddiad cau: Dydd Sul 21 Ionawr 2024


Bereavement Practitioner and Assistant Bereavement Practitioner vacancies

Sandy Bear exist to provide bereavement and pre-bereavement support to children, young people, and their families. We work through telephone and face to face support, and with 1:1, family and peer group support groups where appropriate and funding allows.

After 6 years as a charity supporting those in Pembrokeshire, we have successfully led pilot projects in Ceredigion and Carmarthenshire and getting set to fulfil our mission that all children, wherever they reside in Wales, should be able to access the right support, at the right time.

Our funding is drawn from a mixture of statutory and voluntary grants and commissions, corporate support, and a huge amount of community and individual fundraising.

Bereavement Practitioners and Assistant practitioners provide the structure that enables our services to operate and to support our amazing team of volunteers who work directly with our families in different settings.

Owing to demand and to support commissioned work we are seeking expressions of interest presently for a bereavement practitioner and assistant practitioner role within our team. At least one of these posts must be bi-lingual owing to the beneficiaries we support, though a basic level of spoken and written Welsh would be advantageous for both positions.

For more information, please contact Dawn or Lee to arrange an informal discussion. dawn@sandybear.co.uk or ceo@sandybear.co.uk

Or to submit an expression of interest, please forward your CV and brief supporting letter to ceo@sandybear.co.uk

Closing date: Sunday 21st January 2024.

Scroll to Top