Sandy Bear

Vacancy

Vacancy: Charity Coordinator

Mae Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear yn credu y dylai pob plentyn a pherson ifanc gael y cyfle i ffynnu ac i fod y gorau y gallant fod yn yr amgylchiadau mwyaf heriol – marwolaeth rhywun annwyl sylweddol.

Rydym yn cyflawni hyn drwy weithio’n agos gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd, gan roi cymorth therapiwtig sy’n seiliedig ar dystiolaeth iddynt i’w helpu drwy eu galar; a thrwy addysgu gweithwyr proffesiynol perthnasol i wybod beth i’w wneud pan fyddant yn delio â phrofedigaeth.

Rydym yn chwilio am unigolyn talentog sydd wedi gallu defnyddio ei sgiliau i gefnogi datblygiad ein helusen. Gan adrodd i’r Arweinydd Datblygu Elusennau, byddwch yn cefnogi gweithrediad a gweinyddiaeth ein helusen â chyfrannu at ddigwyddiadau ac ymdrechion marchnata. Mae’r rôl yn amrywiol a bydd yn addas i unigolyn hyblyg a brwdfrydig sy’n angerddol am gefnogi plant a phobl ifanc.

Beth fyddwch chi’n ei wneud?

  • Gweithio gyda’r Arweinydd Datblygu Elusennau ac Arweinwyr Clinigol i ddatblygu ein gweithdrefnau gweithredol
  • Cefnogi codi proffiliau a chodi arian drwy ddatblygu, cyflwyno a gwerthuso digwyddiadau a rheoli cyfryngau cymdeithasol
  • Cefnogi’r gwaith o reoli a stiwardio rhanddeiliaid allweddol
  • Rhoi cymorth i’r Arweinydd Datblygu Elusennau yn ôl yr angen

 

Ddiddordeb? Wel, dyma rai pethau y mae angen i chi eu gwybod…

  • Rydym yn cydnabod bod sgiliau a phrofiad yn drosglwyddadwy
  • Croesawn geisiadau am batrymau gweithio hyblyg
  • Rydym wedi ein lleoli yn Sir Benfro
  • Croesawn ffyrdd newydd o feddwl am sut rydym yn gweithio

Y rôl yw 22.5 – 30 awr yr wythnos.

Cyflog £22,000 – £25,000 pro rata yn gymesur â phrofiad. Mae’r contract am flwyddyn i ddechrau ond caiff ei ymestyn (yn amodol ar gyllid).

Dyddiad cau – 13 Ebrill gyda chyfweliadau i’w trefnu ar 21 Ebrill yn Nhŷ Europa, Aberdaugleddau, SA73 2HW.

I wneud cais, dylech gynnwys datganiad personol o ddim mwy na 500 o eiriau yn yr un ddogfen â’ch CV, gan esbonio sut rydych yn cyflawni’r profiad hanfodol fel y’i rhestrir yn y disgrifiad swydd.

Anfonwch at ceri@sandybear.co.uk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Privacy & Cookie Policy