Anita Hicks

Arweinydd Ymarfer Proffesiynol

Mae Anita yn un o’r aelodau a sefydlodd ac yn gyd-Arweinydd Clinigol ar gyfer Elusen Profedigaeth Plant Sandy Bear. Mae profiad hirsefydlog Anita wedi’i ddatblygu dros yrfa ym myd nyrsio dros bum degawd, gan weithio i’r GIG am 40 mlynedd yn flaenorol. Roedd hi’n allweddol yn natblygiad cynnar gwasanaethau canser a gofal lliniarol. Roedd Anita hefyd yn gyfrifol am gomisiynu Nyrsys Macmillan yn yr ysbyty a daniodd ei diddordeb mewn cefnogi plant y mae gan eu rhieni gyflwr sy’n cyfyngu ar fywyd.

Yn ddiweddarach, aeth ymlaen i gwblhau ei gradd mewn nyrsio iechyd cyhoeddus lle bu’n edrych ar y ffordd yr oedd plant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi yn y gymuned yn dilyn profedigaeth.

Mae’n mwynhau rhannu ei gwybodaeth trwy gynadleddau a seminarau a grymuso eraill i gefnogi plant a theuluoedd mewn profedigaeth yn eu cymuned.

Mae Anita wedi bod yn briod ers dros 40 mlynedd ac mae’n mwynhau teithio (gyda diddordeb mawr yn Efrog Newydd) a charafanio. Mae ganddi chwech o blant, tri o blant ei hun a thri a fagwyd ganddi fel ei hun yn dilyn marwolaeth ffrind agos.

Anita